PROJEKT UNIJNY

PROJEKT

 „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020
Działanie: Rozwój Kształcenia Ogólnego;
Poddziałanie: Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne.

Projekt realizowany jest od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Jesteśmy jedną z sześciu szkół w naszej Gminie, które są objęte projektem. Jego celem głównym jest wzrost wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu założono realizację zajęć dodatkowych dla uczniów. Niestety, obecna sytuacja w kraju, związana z pandemią, uniemożliwia prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym. Jednak możemy wykorzystać możliwości nauczania zdalnego, które w ostatnich miesiącach całkiem dobrze wszyscy opanowaliśmy. Dzięki temu część z zaplanowanych zajęć się już rozpoczęła. Są to między innymi zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe: rozwijające z matematyki, języka angielskiego i informatyki, zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Uczniowie naszej Szkoły mogą także już uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu w ramach przedmiotów matematycznych, fizycznych, biologiczno-chemicznych oraz przyrodniczych. Wśród zajęć dodatkowych znalazły się również te, które wspierają indywidualne podejście do uczniów: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne oraz rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne.

W ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie przedmiotowe (w tym pracownie przyrodnicze, matematyczne, języków obcych) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz nauczania matematyki, a także zajęć specjalistycznych oraz nowa pracownia komputerowa.

REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW Z SP PRZYDONICA

Język angielski

Matematyka – zajęcia wyrównawcze

Matematyka –  zajęcia rozwijające

Informatyka

Doradztwo zawodowe

ZAJĘCIA METODĄ EKSPERYMENTU

Matematyka

Geografia

Przyroda

Chemia

Fizyka

REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SPE Z SP PRZYDONICA

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne