„MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYDONICY W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM”

Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje projekt pn.:

„Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem”

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3.2, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej, zaplanowany w projekcie zakres robót obejmuje termomodernizację budynku poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku:

– docieplenie ścian piwnic powyżej gruntu styropianem,

– docieplenie ścian piwnic poniżej gruntu, ocieplenie fundamentów styropianem,

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem;

ponadto:

– wymianę istniejących okien i drzwi,

– wymianę kotłów na nowy kocioł gazowy kondensacyjny (z kompletnym osprzętem), montaż liczników ciepła, ciepłej wody oraz modernizację instalacji c.o. z wymianą grzejników na grzejniki płytowe z termostatami,

– wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w budynku,

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Gródek nad Dunajcem poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikały z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cele te przedstawiają się następująco:

1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej,

2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów,

3. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu: 2 086 585,69zł.

Wartość dofinansowania: 1 877 927,10 zł.

Wkład własny: 208 658,59 zł.